Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen ME Nails & Spray Tan en een cliënt waarop ME Nails & Spray Tan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen salon

ME Nails & Spray Tan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de salon of per e-mail gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan ME Nails & Spray Tan middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.menailsspraytan.nl.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent ME Nails & Spray Tan € 10,- van de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag ME Nails & Spray Tan de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. ME Nails & Spray Tan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

ME Nails & Spray Tan vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op website www.menailsspraytan.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief B.T.W. ME Nails & Spray Tan vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang ME Nails & Spray Tan de behandeling aanbiedt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet ME Nails & Spray Tan vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

ME Nails & Spray Tan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

ME Nails & Spray Tan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

ME Nails & Spray Tan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ME Nails & Spray Tan is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. ME Nails & Spray Tan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Garantie

ME Nails & Spray Tan geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op acrylnagels en gelnagels.
Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de website van ME Nails, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt jonger dan 16 jaar is.
• De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed)

ME Nails & Spray Tan geeft geen garantie op een Gellak of Shellac behandeling.

ME Nails & Spray Tan geeft geen garantie op een Spray Tan behandeling.

10. Beschadiging & diefstal

ME Nails & Spray Tan heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. ME Nails & Spray Tan meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van ME Nails & Spray Tan en de behandelende stylist. ME Nails & Spray Tan moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal ME Nails & Spray Tan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien ME Nails & Spray Tan en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art

Indien ME Nails & Spray Tan een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij ME Nails & Spray Tan. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan ME Nails & Spray Tan. ME Nails & Spray Tan mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft ME Nails & Spray Tan het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

15. Salon

In de salon is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Kinderen onder de 12 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de salon toegelaten.

16. Recht

Op elke overeenkomst tussen ME Nails & Spray Tan en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

17. Leeftijd

De minimale leeftijd die ME Nails & Spray Tan hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel) is 16 jaar. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met ME Nails & Spray Tan.